UWAGA !!!! dodatkowy nabór na realizację zajęć

Ruszyło drugie postępowanie na realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji kluczowych oraz specjalistycznych dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi i rozwojowymi dla uczniów i uczennic czterech szkół podstawowych oraz gimnazjum, w projekcie  „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 03.02. – Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.01 – Jakość edukacji ogólnej.

Informujemy, że przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych w szkołach gminy Debrzno w zakresie:
I –   zajęć matematyczno – przyrodniczych
II –  zajęć z programowania
III – zajęć z zakresu umiejetności uczenia się i czytania
IV – 
zajęć z języka angielskiego
V – zajęć logopedycznych
Osoby chcące wziąć udział w postępowaniu winny posiadać wykształcenie minimum wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej lub gimnazjum zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadkowy, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego  zakładu kształcenia nauczycieli.

UWAGA – w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia jeden Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie trzy części postępowania. Oferty składane na większą ilość części będą odrzucane jako niezgodne z ogłoszeniem o zamówieniu.

TERMIN  SKŁADANIA OFERT – 29 GRUDNIA 2016 r. 

Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu – 2016_usl_edukac_ogl
wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 2016_usl_spol_wytyczne_edu_akt_7_9_2016
formularz ofertowy  w wersji edytowalnej formularz-2